Peninsula Resort

1165 the town of Lake Xiushui Avenue, near the Qiandao Lake Baidu Exhibition Center, Qiandaohu(hangzhou) District, Qiandaohu, China

Peninsula Resort Over view
All Photos

Peninsula Resort

1165 the town of Lake Xiushui Avenue, near the Qiandao Lake Baidu Exhibition Center, Qiandaohu(hangzhou) District, Qiandaohu, China